Betingelser og betalingsmåte

Betaling for private og bedriftskunder

For privatkunder: Betaling med kort på forskudd for avtalt leieperiode og depositum. England Maskin AS har betalingsterminal med støtte for Visa og MasterCard.   

 
For bedriftskunder: Betaling via faktura per 15 dager, etter avtale.

Leietider

På virkedager beregnes ett leiedøgn fra kl.0700 leiedagen til kl.0800 påfølgende dag, uavhengig hentetid.

Dersom påfølgende dag berører lørdag/helligdag, må utstyret leveres innen kl.2000 leiedag. Helgeleie er å regne fra fredag ettermiddag kl.1500, til mandag morgen kl.0800, det beregnes da leie for 2 dager.

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift. 

Leie betingelser

STANDARD LEIEVILKÅR VED LEIE AV MASKINER OG UTSTYR FRA ENGLAND MASKIN 

1. FORMÅL

Denne avtale regulerer betingelser ved leie av maskiner, utstyr m.m. fra England Maskin. Dersom andre betingelser skal gjelde enn de som fremkommer i denne avtale, skal disse, for å være gyldige, nedtegnes skriftlig og følge som vedlegg til denne avtale.  

2. BEREGNING AV LEIEN

Leietiden løper fra og med den dag det utleide utstyr sendes av England Maskin, eller fra den tid henting er avtalt. Leietiden løper til og med den dag da utstyret er levert tilbake til England Maskin sin adresse. Dersom ikke annet er avtalt skal objektet leveres tilbake til den lokasjon objektet ble utlevert fra.  

3. HVA LEIEBELØPET INKLUDERER

Inkludert i leien er følgende ytelser:

Disponering av den kapital og investeringsrisiko utstyret representerer.

Ved leie av maskiner og utstyr må leietager selv stille med henger for frakt av utstyret og henting hos utleier. Alternativt kan henger leies mot vederlag ihht prisliste av utleier. Tilkjøring og henting etter avtale og tillegg.

Forebyggende vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner.

Reparasjoner som følger av normal slitasje. Leietageren dekker utgifter til drivstoff, ettertylling av motorolje og frostvæske, punktering, transportutgifter fra leveringssted til tilbakeleveringssted, renhold av utstyret før tilbakelevering, eventuelt forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold og utbedring av skader samt forsikring. Se pkt. 8. 

4. FAKTURERING – BETALINGSBETINGELSER

Leie faktureres i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste. Leien er basert på ett skifts bruk av utstyret, eller etter gjeldende avtale. Avtaler faktureres forskuddsvis hver måned mens dagleie faktureres etterskuddsvis. Ved sen betaling svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. Fakturaer forfaller til betaling 15 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt. Reklamasjon på faktura må skje innen 10 dager etter fakturadato. Leiebeløp under kr. 1.000,- betales kontant ved utlevering av utstyret. For private leietakere er det KUN KONTANT BETALING med kort (Visa/MasterCard). Avtalt depositum eller forskuddsleie må være innbetalt før utleieobjektet utleveres. Depositum/forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura. Ny dagleie belastes hvis innlevering eller oppsigelse av leieutstyr skjer etter kl. 08:00.

5. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING

Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietageren fra dette forlater England Maskin til dette er returnert til samme. England Maskin kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietageren meromkostninger. England Maskin plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig stand. England Maskin er ansvarlig for at utstyret ved overlevering er utformet, utstyrt og vedlikeholdt i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk for det aktuelle utstyr. Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid. England Maskin vil i så fall belaste leie fra og med avtalt hentedag, inntil avtalen er hevet. Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt, skal leietager straks underrette England Maskin, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Etter utløpet av 2 virkedager og der leieren ikke har meddelt England Maskin om feil og/eller mangler, anses leieobjektet å være feilfritt ved utlevering. Leietageren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av England Maskin for leietagers regning. 

6. FREMLEIE

Leietageren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.lignende.) over utstyret.

7. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET

Leieobjektet skal utelukkende brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for. Leietageren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har den nødvendige ferdighet for å behandle utstyret korrekt og unngå å utsette seg selv eller andre for skade. Det er leietakers ansvar å sette seg inn i retningslinjer forbruk av utstyret og følge brukerveiledninger eller sikkerhetsbestemmelser som gjelder for bruken. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. Leietageren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. De priser som er angitt i prislisten forutsetter bruk i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret forspesielle miljømessige belastninger må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel. For å forebygge unødig driftstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietageren daglig foreta kontroll av dette og om nødvendigforeta etterfylling av olje, frostvæske, vann på batteri, etc. Forskrifter om inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredstillende skal det straks tas ut av bruk. England Maskin skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietageren på forhåndkontaktet av England Maskin, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet kan avtales.

Leietager må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret uten forhåndsgodkjenning av England Maskin.

England Maskin har til enhver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietager holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

8. FORSIKRING – DEKNINGSOMFANG

Leieobjektet er under leietiden forsikret via England Maskin ved at leietager belastes for en forsikringspremie. Forsikringen gjelder for utleieutstyr som befinner seg i Norge. Forsikringen dekker skader som oppstår plutselig og uforutsett i følge vilkår for brann, maskin, transport av varer (alle farer) og montasjeforsikring. Forsikringen er utvidet til å dekke skader ved tyveri. For utvidelsen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter:

  1. Minigravere, lastemaskiner og lignende utstyr med egen fremdriftsmotor skal være låst med tenningslås (ta ut nøkkel) og dersom det er mulig skal førerkabin være låst.
  2. Maskiner med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås.
  3. Andre maskiner og utstyr skal være innelåst i stålcontainer eller være lenket fast med hengelås og kjetting slik
    at låsen må brytes for at maskinene lar seg fjerne. Dette gjelder også for pkt. 1 og 2dersom egne sikkerhetsforskrifter ikke kan gjennomføres. Låsene skal minst tilfredstille klasse 2, tilsvarende forsikringsselskapenes sikkerhetskrav til innbruddsikring på byggeplasser (B2).

For skader som dekkes av forsikringen må leietageren betale en egenandel. Egenandelen er på kr 8.000,-. Unntatt er utstyr under kr 15.000,- i innkjøpspris der egenandelen er kr 5.000,-. Premie forforsikring belastes leietager med 5% av leiebeløp. 

 

9. ANSVARSBEGRENSNING

Leieren er ansvarlig for alle skader og tap, herunder person-, tings- og fomuesskader, samt følgeskader, avsavn og indirekte tap som er påført leieren, dennes ansatte, brukeren av utstyret eller tredje mann i forbindelse med leieobjektets transport, plassering eller bruk(inklusive evt. Driftsforstyrrelser). Utleiesenteret kan ikke gjøresansvarlig for slike skader som nevnt med mindre Utleiesenterets personell har voldt skaden forsettelig, eller selskapet som sådan har opptrådt grovt uaktsomt. England Maskin er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for indirekte tap. England Maskin innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredstiller leietagerens behov. 

10. OPPSIGELSE – HEVING – MISLIGHOLD

Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietageren med en arbeidsdags varsel. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietageren misligholder sine forpliktelser, derunder unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles av leietager med rimelig skånsomhet, kan England Maskin heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. I tillegg kan England Maskin kreve erstatning i henhold til norsk lov. Leietager kan heve avtalen dersom England Maskin ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte. 

11. TVISTER

Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietager kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører forhandlinger ikke frem, skal tvisten løses etter bestemmelsene om voldgift i tvistemålslovens kapitel 32, såfremt partene ikke enes om annet. Ved eventuell rettstvist om denne avtale, vedtar partene Drammen som rette sted for verneting, jfr. tvisteloven§ 4-6.

+ 47 47 61 47 81

post@england-maskin.no

Følg oss på Facebook!

 Hallingstadveien 13, 3406 Tranby, Buskerud.